არაგაბარიტული ტვირთის ტრანსპორტირება

ყველა არაგაბარიტული ტვირთის ტრანსპორტირება მოითხოვს სწორად დაიგეგმოს გზის მარშუტი.
AM Logistic  ახდენს ნებისმიერი ტვირთის გადაზიდვას რაც წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული